Voorwaarden

INHOUD

ARTIKEL 1 - Definities 1

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 - De prijs 5

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7

ARTIKEL 13 - Betaling 7

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7

ARTIKEL 15 - Geschillen 8

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 8

ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 8

ARTIKEL 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

 

HGS Bedrijfsdiensten vof / HGS Sportprijzen.nl

Kruiswijk 19-a

1761 AR Anna Paulowna

Tel: 0223 533810

 

[Telefoonnummer] en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is:

sportprijzen@hgsdiensten.nl

KvK-nummer: 37062851

BTW-identificatienummer: 805362265B01

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is

    toegekend;

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en

    aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

    op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

    Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

    redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

    worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en

    zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

    het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

    algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

    worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

    manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

    redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

    worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

    worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

    weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

    overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

    algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

    meest gunstig is.

 

 

ARTIKEL 4 - Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

    wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

    producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

    beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

    gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

    aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod

    binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

    rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

    Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

    daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand

   doen van de prijs;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

    gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

    andere grondslag dan het basistarief;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze

   deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door

    hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze

    waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

    gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

    waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

    en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst

    die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

 

 

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

    moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

    daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

    ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

    het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de

    consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

    technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

    overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

    elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in

    acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

    consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

    factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

    afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

    overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag

    te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

    schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke

    manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

    klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

    herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

    uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

     ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

     der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

    heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of

    diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

    zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze

    termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

    verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

    dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij

    van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde

    toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking

    aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

    duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

    opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de

    dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de

    door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte

    redelijke en duidelijke instructies.

 

 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

    kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

    mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden   uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

    consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

    ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

    verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op

    een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

    voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

ARTIKEL 9 - De prijs

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

    aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

    gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

    prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

    ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid

    aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden

    bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

   alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

    alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag

    waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

    overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

    deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

    overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet

    niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming

    in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan

    doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

 

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

    ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

    beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

    gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

    vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

    binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de

    bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

    gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand

    nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

    om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

    consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na

    ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

    zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

    bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend

    artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden

    uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van

    bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is

    overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van       producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe   overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van    producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

ARTIKEL 13 – Betaling

 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde

    bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval

    van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de

    deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer

    een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is

    bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van

    de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

    plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

    onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

    beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten

    in rekening te brengen.

 

 

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht   overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden    ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

ARTIKEL 15 - Geschillen

 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

    voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering

    van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde

    producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door

    de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

    Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien

    de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft

    voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,

    indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van

    faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de

    Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het

    Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie

    bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.

 

 

ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met       dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam.

 

 

 

Laatst gewijzigd 1 december 2011